Návody k aplikácii

Úvod

Viditeľné peniaze sú postavené na myšlienke, že keď sa peniaze stanú viditeľnými, ľudia sa začnú chovať inak. Čo to ale znamená, že peniaze budú viditeľné? Znamená to to, že ktokoľvek v spoločnosti bude môcť vidieť finančné a majetkové toky kohokoľvek iného. Dosiahnuť sa to dá voľne dostupným informačným systémom, ktorý bude obsahovať väčšinu finančných a majetkových transakcií urobených v spoločnosti.

Po takomto úvode sa väčšina ľudí žijúcich v dnešnej spoločnosti zháči – väčšina nemá záujem sa nechať sa vŕtať vo svojom súkromnom finančnom živote napríklad zvedavých susedov, i keby to malo znamenať, že na oplátku by dostali také isté informácie o svojich susedoch oni.

Odsúdenie celého konceptu na základe takejto animozity, ktorej pôvod je založený na súčasnom chápaní hodnôt by však bolo veľkou chybou. Tak ako si súčasný človek nevie predstaviť ako by žil v stredoveku bez všetkých vymožeností modernej doby, tak si človek polovice 21. storočia nebude vedieť predstaviť že by žil bez všetkých vymožeností, ktoré vyplynú z viditeľnosti peňazí. Transparentnosť každej robenej transakcie bude niečo, čo explicitne ľudia po určitej dobe prestanú vnímať. Keď bude každému jasné, že všetko čo sa deje, je kdesi spätne dohľadateľné a že veci ako korupcia sú veľmi ľahko odhalitelné, tak takéto jednanie postupne vymizne. Transparentnosť a strata finančného súkromia bude iba malou daňou za to, čo všetko takáto zmena prinesie. Je pravdepodobné, že takáto zmena navyše nenastane zo dňa na deň. Pocit straty súkromia bude rozpustený v dlhšom období, počas ktorého sa názor spoločnosti na finančné súkromie zmení.

Čo všetko sa teda zmení viditeľnosťou peňazí?

V prvom rade by sme vedeli oveľa viac. O všetkom. O sebe, o svojich susedoch, o tom, ako vlastne funguje svet, kto je s kým a ako prepojený, prečo sa chová tak, ako sa chová. Vo financiách je totiž zapísaný takmer každý medziľudský vzťah.

Problémy dnešnej spoločnosti ako hoaxy by sa stali minulosťou. Buď by sa nejaké podozrenie potvrdilo vo finančných tokoch alebo by zmizlo v prepadliskách dejín. Zrazu by bolo viditeľné kto je naozaj tým povestným internetovým trollom plateným tým alebo oným politikom a i to, kto skutočne môže vidieť nejakú vec objektívnejšie, pretože napríklad naozaj žije blízko miesta kde sa nejaká udalosť odohrala.

Nikdy by sa viac nemohlo stať, že by z Vášho suseda tínedžera vyrástol islamský fundamentalista, lebo by ste si ako sused všimol jeho meniaci sa charakter a na jeho tokoch by ste rýchlo zistili že inklinuje neželaným smerom a upozornili by ste na to.

Nikdy by sa nestalo, že by napríklad nejaký poloutajovaný biologický startup v Číne vyvinul novú variantu COVID vírusu, pretože by bolo vidno, že nakupuje nejaké špecializované biologické vybavenie a nesedí to s tým, čo údajne robí. Niekto z podobného prostredia by na také niečo upozornil.

Viditeľnosťou peňazí by vznikli podmienky na to, aby každý jeden človek mal dokonalý prehľad o tom, čo jeho minuté euro v ekonomike robí. U koho nakoniec skončí, či ten konečný prijímateľ – firma ktorá vyrobila jogurt ktorý sa rozhodol daný človek kúpiť je naozaj úplne ekologická, či vo väčšej alebo menšej miere podporuje lokálnu ekonomiku. Ľudia by tak dostali dostatok informácií na to, aby mohli svojimi peniazmi okrem kúpy jogurtu i hlasovať za takú alebo onakú spoločnú budúcnosť – ako si ju predstavujú. Nemyslím tým to, že by ľudia detailne študovali každý jeden posun hodnoty z jogurtu ktorý si práve kúpili – ak by existovala dostupná informačná základňa, z ktorej by sa takéto údaje dali získať, vznikli by firmy, ktoré by sa na vyhodnocovanie takýchto údajov sústredili. Do popredia by rástli tie spoločnosti, ktoré by ponúkali skutočné riešenia napríklad environmentálnych problémov a civilizácia na Zemi by sa stala oveľa ohľaduplnejšou jednak medzi ľuďmi navzájom a jednak vo vzťahu človek – príroda. Ako som sa dočítal v pojednaní Rutgera Bregmana „Ľudskosť“ – ľudia sú vo svojej podstate dobrí – jediné čo potrebujú je, aby boli lepšie informovaní o dopadoch svojich rozhodnutí. A presne to viditeľné peniaze prinášajú.

Viditeľnosťou peňazí by sa vytvorili podmienky na to, aby tí ľudia v spoločnosti, ktorí sú jej najväčším prínosom, boli i skutočne najviac ohodnotení. Posilnila by sa priama úmera medzi prínosom človeka pre spoločnosť a jeho spoločenským statusom. Postupne by v spoločnosti zavládla atmosféra, že ten, kto sa skutočne snaží a je i prínosom sa i má zodpovedajúco dobre. Takáto atmosféra, kde nikto nepochybuje o zaslužení si statusu nikoho iného je ideálnym prostredím pre pokoj, stabilitu a plný rozkvet spoločnosti.

Systém ako viditeľné peniaze, by bol požehnaním i pre rozvojové krajiny, ktoré majú záujem sa vydať cestou štandardných demokracií západného typu. Ak padne režim v Severnej Kórei alebo kdesi v strednej Afrike majú sa tieto krajiny vydať na strastiplnú niekoľko desaťročnú cestu akou si prešla napríklad Slovenská republika po páde komunizmu? Na verímvboha budovať nespoľahlivými nástrojmi krok po kroku občiansku spoločnosť, zápasiť s korupciou, potkýnať sa o rôzne nástrahy takéhoto procesu? Pritom je riešenie jednoduché. Stačí zaviesť systém viditeľných peňazí a dať pozor na to, aby sa kontrolné mechanizmy začali uplatňovať efektívne od prvého dňa. Podplatený diktátor by v systéme viditeľných peňazí neprežil ani jeden deň.

Viditeľnosťou peňazí by sa vytvorili podmienky na efektívnejšie fungovanie spoločnosti ako celku. Zrazu by bolo vidno, že ten Váš sused – konkurent mäsiar nakupuje u toho a toho dodávateľa mäsa lacnejšie v susednej dedine s rovnakou kvalitou. Nič by Vám nebránilo začať nakupovať mäso lacnejšie tiež tam. Iste, nejaký konkrétny krok z tohto popísaného reťazca môže byť nepríjemný napríklad pre toho Vášho suseda. Ale viditeľné peniaze dajú každému do rúk nástroj, ako zistiť čo treba robiť aby bol skutočne efektívnejší ako jeho konkurent. Alebo prinesie zistenie, že proste treba robiť niečo iné. Ekonomika ako celok by v takomto prostredí rozkvitla.

A na záver som si nechal to najpodstatnejšie. Viditeľnosťou peňazí by vznikol v spoločnosti ultimátny zdroj skutočnej pravdy, na ktorý by sa mohol ktokoľvek kedykoľvek obrátiť. A to je myslím si, výhoda na nezaplatenie. Môže Vám ktokoľvek nahovoriť čokoľvek, ak jeho vysvetlenie nebude v súlade s jeho finančnými tokmi, tak Vám jednoducho klame.

1. Aktuálny stav spoločnosti a jeho problémy

Ľudstvo sa vďaka svojej technologickej šikovnosti konečne dostalo na úroveň, kedy by mohol byť život každého jedného človeka oslobodený od potreby zaoberať sa materiálnymi statkami. Bežný človek z našich končín si väčšinou po týchto slovách predstaví utópiu akú sľubovali kedysi komunisti, ktorá z princípu nemohla fungovať, pretože komunizmus nerešpektoval a nereflektoval vo svojej teórii dôležitosť úlohy súkromného vlastníctva v ekonomike a preceňoval možnosti centrálneho plánovania. Naopak, problémom liberálneho kapitalizmu založeného na individualizme a hnaným ekonomickým motorom fungujúcim na báze maximalizácie ziskov jednotlivca či firmy, možno vyčítať systémové zlyhania tam, kde by bolo vhodné klásť väčší dôraz na globálne potreby ľudstva – ako napríklad obmedzenie drancovania spoločných prírodných zdrojov – napr. problém globálneho otepľovania. Liberálny kapitalizmus založený na ukrývaných peniazoch je navyše preniknutý akousi temnou svätožiarou peňazí. Tí, ktorí ich nemajú alebo si myslia že ich nemajú vidia peniaze ako svätý grál ich akejkoľvek snahy. Fetišom peňazí je liberálny kapitalizmus presiakly na všetkých úrovniach. Utrpenie ktoré plynie z týchto krysích pretekov o výšku zostatku účtu v banke si najviac odnášajú tí, ktorí sú z hľadiska svojich schopností najslabšími v spoločnosti. Liberálny kapitalizmus neberie ohľady na to, ak ste slobodná matka s dvomi deťmi a nemáte z čoho zaplatiť nájom. Ak by peniaze boli viditeľné, boli by všetky takéto prípady zlyhania oveľa lepšie a adresnejšie riešiteľné.

Ďalším kritickým prvkom života na začiatku 21. storočia je prílišný technologický pokrok realizovateľný nie ukontrolovateľným technologickým vývojom i za relatívne malé peniaze. Konkrétne – bezprecedentne jednoduchá možnosť vykynožiť ľudstvo napríklad vývojom vírusu, ktorý ak by bol dizajnovaný za účelom čo najviac uškodiť, mohol by mať katastrofický dopad na celú populáciu. Kapitalizmus možnosť takejto umelo vyvolanej kataklizmy vôbec nerieši, naopak podporuje čo najväčší technologický rozvoj každej biotechnologickej spoločnosti bez akýchkoľvek kontrolných mechanizmov.

Zásadným problémom menej rozvinutého sveta je i korupcia, ktorá kvári celé štáty. Po zavedení viditeľných peňazí by sa stala nemožnou.

2. Podstata viditeľných peňazí

Viditeľné peniaze sú pokusom, zaviesť na Zemi nový spôsob organizácie medziľudských vzťahov. Spôsob organizácie, kde ľudia spolunažívajú vďaka technologickému pokroku bez poznania nedostatku, vo vzájomnom súlade a dôvere.

Dôvera je v takejto spoločnosti vystavaná na úrovni každej jednej ekonomickej transakcie. Finančné toky sú v takejto spoločnosti úplne priehľadné. Technologicky sa dá takýto projekt zrealizovať existenciou transparentnej databázy finančných tokov, ktorá je dostupná ktorémukoľvek človeku kedykoľvek. Inými slovami, peniaze sa stanú plne viditeľnými. Každý človek ak má záujem, môže vidieť peniaze a majetok kohokoľvek iného. Hotovosť a iné formy peňazí v takejto spoločnosti postupne prestanú existovať.

Aby takáto databáza bola dôveryhodná a nikto nemohol akékoľvek údaje v nej spätne manipulovať, musí existovať v niekoľkých inštanciách naraz. Vypnutie jedného takéhoto servera nebude mať na chod takéhoto systému vôbec žiadny dopad, pretože jeho úlohy sa rozdelia medzi ostatné servery, ktoré neboli vypnuté. To, že dáta v takejto databáze neboli spätne manipulované sa bude dať kedykoľvek dokázať alebo vyvrátiť tým, že jednotlivé transakcie v systéme budú ukladané do blokov, podobne ako v kryptomenách. Jednotlivé bloky transakcií, budú zaradené do reťaze, ktorej zreťazenie a nenarušiteľnú spätnú integritu bude zabezpečovať blockchainová technológia, ktorá bola overená Bitcoinom a inými kryptomenami.

3. Dopady zavedenia viditeľných peňazí

Na prvé počutie sa myšlienka viditeľných peňazí stretáva u niektorých ľudí s odporom. Prečo by mal môj sused vidieť ako a koľko peňazí zarábam, ako ich míňam, či tobôž ako moja firma a na čom zarába peniaze? Som presvedčený, že je správne, aby všetky finančné toky boli viditeľné. Rieši to totiž zásadné problémy liberálneho kapitalizmu :

 1. Bezhlavú orientáciu na maximalizáciu zisku jednotlivca i keď je konanie prípadne v rozpore s dobrom ľudstva ako celku
 2. Nekontrolovateľný vývoj napríklad v biotechnológiách
 3. Hoci to na prvý pohľad môže vyzerať opačne, vyrieši to problémy spojené s negatívnymi ľudskými vlastnosťami ako závisť, lenivosť, pýcha a lakomstvo a prehnaný fetišizmus peňazí
 4. Dodá to nový motor ekonomického pokroku – vďaka viditeľnosti peňazí budú ľudia ľahko vidieť slabé miesta produkcie hodnôt – tie budú rýchlo vyplnené. Ekonomický rast stúpne v rádoch desiatok percent
 5. Odstránia sa chronické problémy spojené s redistribúciou hodnôt – korupcia raz a navždy zmizne v prepadlisku dejín. Viditeľné peniaze by umožňovali zdaňovanie, ktoré by bolo šité na mieru aktuálnej situácii v ekonomike. Samozrejme pri zachovaní komfortu ktorý prináša podnikateľom predvídateľné daňové prostredie
 6. Zásadne sa zlepší kvalita prostriedkov, ktoré sú potrebné na efektívne prerozdeľovanie hodnôt – zmena z pavedy ktorou makroekonómia v súčasnosti je, na vedu opretú o každý jeden cent
 7. Stanovenie ultimátneho priehľadného a vždy dostupného zdroja pravdy v spoločnosti

3.1 Zmena základného motívu, ktorý poháňa ľudské konanie

Tým, že peniaze sa stanú viditeľné, zrazu nastanú podmienky, vďaka ktorým bude možné ohodnotiť nakoľko je produkcia toho ktorého statku skutočne ekologická, udržatelne efektívna a koľko skutočnej hodnoty sa ňou vyprodukuje. Ľudia budú mať k dispozícii detailné informácie o výrobnom procese všetkého vyprodukovaného v zóne viditeľných peňazí. Svojimi peniazmi budú voliť tie postupy, ktoré sú podľa nich v súlade s ich presvedčením – čo môže byť preferencia dlhodobej udržateľnosti, ekológie výroby, či trebárs len spravodlivej deľby zisku či príspevkov na charitu. Maximalizácia zisku bude až druhoradým kritériom podľa ktorého ho sa ľudia pri obstarávaní statkov budú orientovať. Ak príde na najhoršie scenáre spojené napríklad s globálnym oteplovaním, budú vytvorené podmienky na to, aby sa potrebnými zásahmi na úrovni každého jedného realizovaného nákupu tovaru či služby, produkcia nejakého statku kvôli výraznej ekologickej stope výrazne obmedzila. Spoločnosť bežiaca na systéme viditeľných peňazí bude v zápase o svoje dlhodobé prežitie výrazne flexibilnejšia a akcie schopnejšia oproti súčasnému stavu.

3.2 Zavedenie priestoru pre potencionálne kontrolné mechanizmy do činnosti každého jednotlivca i firmy

Pri súčasnom systéme peňazí je skôr otázka času ako to či niekto vyvinie alebo nevyvinie a nevypustí vírus, ktorý môže byť smrteľný pre väčšinu populácie. Ak niekedy v budúcnosti vznikne napríklad potreba prísne strážiť čo robia spoločnosti, ktoré používajú určitú konkrétnu súčiastku používanú napríklad v biotechnologickom priemysle, bude to vďaka viditeľným peniazom možné urobiť globálne a celoplošne. Ak budú viditeľné peniaze zavedené na celej planéte, bude takáto kontrola možná v 100% prípadov.

3.3 Vyriešenie problémov spojených s negatívnymi ľudskými vlastnosťami

Keď som raz zmeny spoločnosti spoločnosti spojené s viditeľnými peniazmi obhajoval na nejakej internetovej diskusii, môj oponent napísal, že ľudia podľa neho nemôžu žiť v nijakej forme utópie, že v takej forme dokážu ko-existovať iba mravce a včely, pretože ľudské negatívne vlastnosti ako závisť, pýcha, lenivosť či lakomosť niečo také znemožňujú. Myslím si, že po zavedení viditeľných peňazí nastane akýsi reštart medziľudských vzťahov. Ak bude novým normálom spoločnosti to, že ten, kto sa snaží a prináša ľudstvu najviac hodnoty je i najviac ekonomicky odmenený, bude to pôsobiť i na najmenšej úrovni vzťahov, kde sa všetky tieto vlastnosti prejavujú. Ak bude jasne vidno, kto ako zarobil svoje peniaze – a že si ich poctivo vydrel zlepšovaním stavu spoločnosti, bude to pôsobiť ako liečivý balzam na rany ktoré vznikajú v dnešnej spoločnosti nespravodlivosťou vďaka neviditeľnosti peňazí. Viditeľné peniaze budú znamenať koniec politikárčenia, zneužívania moci na ekonomické účely, koniec všetkých druhov ekonomickej diskriminácie, nikto nebude nikomu nič závidieť, pretože bude jasné že každý si svoje postavenie vydrel. V skutočne osvietenej spoločnosti nikto nechce nič na úkor niekoho iného. Tá čarovná tajomná aura, ktorá sa vznáša okolo peňazí vymizne, pretože zmizne ich tajomstvo a ľudia uvidia, že dostatok peňazí vôbec nie je všeliekom na všetky problémy. Mať veľa peňazí nie je také dobré ako je zlé peniaze nemať vôbec.

3.4 Nový motor ekonomického pokroku – vypĺňanie novo viditeľných medzier v tvorbe hodnôt

Zásadnou zmenou, ktorá spôsobí desiatky percent ekonomického rastu oproti spoločnosti bez zavedenia viditeľných peňazí, budú štrukturálne zmeny ktoré nastanú po tom, čo sa zviditelnia finančné toky podnikov. Ak je niekto dobrý v produkcii určitého statku alebo služby to, ako to robí uvidí jeho konkurent. Zistí, ako sa dá vyrábať to, čo on dovtedy vyrábať nevedel a prispôsobí svoju výrobu týmto novo odhaleným skutočnostiam. Naopak od jeho samého odpozoruje niekto tretí veci, ktoré obohatia tretiu výrobu. Hoci na prvý pohľad sa zdá, nie je žiadúce aby podniky zviditelnili svoje toky, ak sa toto urobí celoplošne, získa na tom každý prostredníctvom toho, že všetko bude o desiatky percent fungovať efektívnejšie. Všetko bude lacnejšie, vyrábané s menšími nárokmi na životné prostredie. Utajovanie know-how, pokiaľ neobsahuje použitie priemyselných patentov, ktoré naďalej budú hrať svoju dôležitú úlohu je v skutočnosti železnou guľou pripútanou na nohe ekonomiky, ktorej sa treba zbaviť.

3.5 Odstránenie priestoru pre korupciu

Korupcia je problém, ktorý je najostrejšie viditeľný v štátoch, kde demokratická tradícia a inštitúcie nie sú dostatočne hlboko zakorenené. Korupcia ma ale presah i na svetovú bezpečnostnú situáciu. Zvláštnu rolu v celosvetovej situácii hrá Rusko. Systém riadenia štátu v Rusku sa však na demokraciu skôr iba hrá. Krajina s druhým najväčším jadrovým arzenálom je korupciou prešpikovaná zdola nahor. Prezident Putin sa správa ako neobmedzený diktátor a určite si svojím konaním vyrobil mnoho vnútorných nepriateľov. Celé Rusko tak pripomína nepredvídateľný sud s pušným prachom, s ktorého rozbuškou sa hrajú malé deti. Viditeľné peniaze možno chápať ako spoľahlivý instantný spoločenský systém, ktorý stačí v akejkoľvek krajine nainštalovať a okamžite sa prejavia jeho kladné vlastnosti. Žiadna tápanie a trápenie sa s detskými muchami liberálnej demokracie. Stačí zaviesť viditeľné peniaze a krajina okamžite môže využívať výhody spoločenského zriadenia, ktoré je transparentné, každý si môže všetko v ňom overiť a všetko sa riadi princípom viditeľnosti a férovosti. Čo by dali obyvatelia dnešnej Venezuely alebo niektorých štátov Afriky za to, aby ich ekonomika bežala na stabilnej mene a korupcia by bola okamžite viditeľná. Je čas vymyslieť spoločenské zriadenie, ktoré netrpí detskými chybami, nedostatočnou tradíciou demokratických hodnôt, každý mu rozumie a ak sa deje niečo nežiadúce, je to v ňom okamžite viditeľné. Viditeľné peniaze by dokázali riešiť i korupciu posunutú v čase. Príklad takejto korupcie sa deje momentálne na Slovensku. Bývalý premiér využiva majetok jeho strane spriaznených oligarchov, na ktorý oficiálne jeho príjmy ani zďaleka nestačia. Oligarchovia mu však dávno po tom čo k tomu, že využívali jeho moc na získavanie mamutích zákazok pre svoje firmy tieto jeho služby splácajú. Ak by k takémuto niečomu došlo v krajine, ktorá by bežala na viditeľných peniazoch dalo by sa to riešiť špeciálnou legislatívou. Ak by napríklad bývalý politik užíval v firme nejakého oligarchu, ktorý predtým profitoval zo štátnych zakázok nadpriemerný plat alebo iné výhody, oligarcha by bol pri takomto podozrení vyzvaný, aby na finančných tokoch dokázal, že jeho zamestnanec je pre firmu skutočne väčším ekonomickým prínosom ako sú náklady spojené s jeho odmeňovaním. Súčasťou systému viditeľných peňazí by mohol byť aj prípadný reputačný systém osôb a firiem ktoré obchodujú so štátom.

3.6 Kvalitatívna zmena v riadení financií štátu

Makroekonómia štátu by sa z čiernej skrinky, ktorej nikto nerozumie zrazu stala exaktná veda opretá o každý jeden cent premletý v ekonomike. Súčasné ekonomické riadenie Európskej únie je skôr riešené metódou pokus omyl ako nejakým vedeckým prístupom. Prípadné prepísknutie nástrojov monetárnej politiky môže viesť k obrovským škodám v celom euromenovom priestore – napr. k hyperinflácii. Takéto riadenie ekonomickej politiky je v podstate diletantstvo, ktoré nahráva tým, ktorí stoja najbližšie pri pomyselnej tlačiarni peňazí a platia ho všetci držitelia eura v podobe inflácie. Hra s názvom kvantitatívne uvoľňovanie s žetónmi peňazí je nespravodlivá – nedotuje tých ktorí by to naozaj relatívne najviac potrebovali, nebezpečná a tvorbu hodnôt ohrozujúca. Databáza viditeľných peňazí by bola nástrojom, ktorý by znamenal taký prielom v správe verejných financií, aký znamenal ďalekohľad v astronómii. Sociálne nástroje blízkej budúcnosti ako univerzálny základný príjem, budú môcť byť realizované oveľa adresnejšie, spravodlivejšie a vo väčšie pohodlie umožňujúcej výške ako nejakými plošnými a zle adresnými opatreniami.

3.7 Stanovenie zdroja pravdy v spoločnosti

Moderná spoločnosť dospela v súčasnosti do stavu, kedy v rámci jednej správy o nejakej udalosti ľahko môže nastať situácia, že správa obsahuje dva protichodné názory, ktoré ju vysvetľujú. Obe vysvetlenia pritom vyzerajú dôveryhodne a bežný človek nemá šancu korektne posúdiť, ktoré z nich je pravdivé. Ak by spoločnosť bežala na viditeľných peniazoch, pravda by vyšla najavo veľmi rýchlo. Po náhľade na toky by bolo rýchlo jasné kto za koho kope. Viditeľné peniaze majú ambíciu byť zdrojom, ktorý je priehľadný, ľahko vysvetliteľný, vždy rýchlo a ľahko dostupný.

4. Negatívne stránky viditeľných peňazí

Keď som myšlienku predstavil pár ľuďom, často sa mi stávalo, že vyčítali celému konceptu, že by podporoval zlé ľudské vlastnosti – napríklad denunciáciu (udávanie). Myslím si, že nie je realistické zaviesť systém tak, aby začal fungovať lusknutím prsta zo dňa na deň. Potom by naozaj bolo možné, že jeho zavedenie by vyvolalo hnev a nepokoje, ktoré by neboli uventilovateľné. Skôr je pravdepodobné, že systém bude zavedený postupne. Že najskôr sa vyvinie a potom prví nadšení ľudia doň začnú vstupovať. V prvom rade to budú takí, ktorí už teraz nemajú čo skrývať. Postupne sa bude okruh ľudí v systéme rozširovať, až sa novým normálom pozitívne hodnoteného spoločenského života stane, že človek bude v zóne viditeľných peňazí a tým dá jasne najavo, že podporuje myšlienku osvietenej spoločnosti, kde nikto nechce nič na úkor niekoho iného. Novým normálom spoločnosti sa stane, že sa nerobia veci ktoré spoločnosť poškodzujú, náhľad na niekoho iného peniaze bude robený len vo výnimočných prípadoch, kedy bude jasné, že došlo k niečomu neželanému.

Častým argumentom voči zavedeniu systému je, že úplnou transparentnosťou a otvorením svojích údajov by napríklad nežiadúca opozícia naservírovala informácie o sebe vláde, ktorá by ich mohla zneužiť. Pri takomto argumente si však treba uvedomiť, že súčasný stav je oveľa bližšie popisovanej katastrofe ako by to bolo v prípade zavedenia Viditeľných peňazí. To, či Vás niekto z vlády momentálne kontroluje nemáte ako vedieť. Viditeľné peniaze by obsahovali systémovú možnosť ako nejakého človeka auditovať. Človek by si mohol nastaviť akú úroveň transparentnosti si na svojich údajoch želá – mohol by napríklad povedať, že auditovať je ho možné až po tom čo takúto akciu osobne schváli. Každý náhľad na dáta by bol navyše do systému zapisovaný a používateľ Viditeľných peňazí by mal vždy prehľad o tom, kto jeho dáta videl. To, že by organizácia prevádzkujúca Viditeľné peniaze systém nezneužívala by bolo systémovo zabezpečené – napríklad softvérové nástroje na prehliadanie dát v databáze by boli pre potreby Viditeľných peňazí postupne upravené tak, aby nebolo možné z databázy údaje vytiahnuť bez toho aby sa informácia o tom že sa niečo také udialo zapísalo do príslušnej časti systému, kde by to používateľ uvidel. Organizácia prevádzkujúca Viditeľné peniaze by bola nadnárodná – a jej hlavnou hodnotou by bol kredit u používateľov. Takejto globálnej organizácii by nestáli reputačné škody spôsobené napríklad kolaboráciou s nejakou vládou za to. Dôvera celej planéty by totiž bola jej najväčším kapitálom.

So zmenou, ktorá príde zviditeľnením peňazí, sa život stane oveľa priehľadnejším. Utajované ľubostné aféry, skryto vyplácané alimenty či vydržiavanie mileniek, všetko bude oveľa ľahšie odhaliteľné. Život sa stane z dnešného pohľadu možno až príliš nudným. Nikde nebudú čakať skryté prekvapenia.

Lenže to je práve to, čo dnešný svet potrebuje. I život obyčajného človeka dnes často pripomína kovbojku, kde nikto nevie, čo sa mu môže pri troche smoly stať.

Život na primárnej fyzickej úrovni má byť priehľadný, predvídateľný a preto nudný. Na tejto úrovni v ňom totiž ide o všetko – o život ako taký. Keď Vás niekto zabije v počítačovej hre, budete maximálne chvíľu nahnevaný. Nič Vám však nebráni si hru spustiť opäť od posledného uložené stavu. V živote sa toto urobiť nedá. Preto treba zabezpečiť, aby život na primárnej úrovni bol predvídateľný. Aj za cenu, že bude nudný. Vzrušenie budeme hľadať na iných úrovniach života, ktoré na nás vďaka technológiám čakajú. Zdokonalená virtuálna realita, rozhranie medzi mozgom a počítačom, budú technológie, ktoré budú definovať 22. storočie.

Ak majú pravdu budhisti a život funguje na báze reinkarnácie, tak to má jednu zásadnú chybu, ktorú ale budeme vedieť čochvíľa napraviť. Stratu kontinuity vedomia. Aký zmysel má karma, ak človek nemá spätnú väzbu – tomuto človeku som v minulom živote ublížil, preto sa mi to teraz vracia. Ak človek nevie, čo bolo v minulých životoch, celý koncept je nezmysel.

Myslím si, že nie sme ďaleko od poznania biologických procesov v človeku do tej miery, že bude možné pár úpravami dosiahnuť, že človek bude žiť večne v mladom tele. Fyziologická úroveň života sa stane oveľa viac cenenou a predstava, že by ste mohli prísť o život napríklad pri návšteve banky, pretože niekto sa rozhodol ju vylúpiť a zobrať si Vás ako rukojemníka bude neprijateľná. Život bude taký dobrý a večný, že bude mať príliš vysokú hodnotu aby sa takáto smola mohla stať.

5. Detaily implementácie systému

Prvá implementácia infraštruktúry viditeľných peňazí bude pravdepodobne implementovaná v rámci jedného servera. Implementácia však od začiatku musí počítať s tým, že jedného dňa bude rovnocenných serverov viditeľných peňazí viac a to za účelom odstránenia závislosti na jednom infraštruktúrnom prvku a za účelom rozloženia záťaže. Záznamy v databáze musia byť dokázateľné nemodifikované iným spôsobom ako štandardným postupom – teda iba tak, že niekto napríklad nový záznam prevodu peňazí vytvorí v aplíkácii nad účtom, na ktorý má práva. Jednu transakciu potencionálne môže podpísať viacero ľudí. Každá transakcia v databáze viditeľných peňazí sa bude podpisovať privátnym kľúčom toho, kto danú zmenu robí. V databáze budú uložené iba verejné kľúče jednotlivých osôb, ktorými sa bude dať overiť, že transakciu určitá osoba skutočne podpísala. Privátne kľúče budú uložené iba v telefónnych aplikáciách ktorými sa transakcie budú podpisovať. Privátne kľúče sa pre potreby zálohovania budú dať exportovať a importovať prostredníctvom zoznamu slov, tak ako je to momentálne s krypto peňaženkami. Človek sa vie dostať k svojej peňaženke prostredníctvom zoznamu 12 niekoľkoslabičných slov.

To, že nikto nejaký záznam v databáze pomocou napríklad administratívneho prístupu k databáze svojvoľne nezmenil, sa bude dať dokázať prostredníctvom použitia technológie blockchainu, ktorú používajú i kryptomenové projekty. Zmenu by navyše v prípade, že budú viditeľné peniaze bežať na viacerých rovnocenných serveroch útočník musel byť schopný realizovať na všetkých serveroch viditeľných peňazí.

Nasledujúci obrázok ilustruje zložky jedného servera viditeľných peňazí:

Detailný rozbor a popis diagramu sa nachádza v angličtine tu.

Stručný popis:

Vo veľkom štvorci VMIS – VisibleMoney Infrastrucure Server sa nachádza obsah jedného servera viditeľných peňazí. Ten pozostáva z :

 • VMDB – OLTP databázy podporujúcej jednak bankovú funkčnosť, databázu majetku, datábázu podporujúcu funkčnosť evidencie osôb, databázu podporujúcu funkčnosti náhľadov na dáta, iné DB
 • VMBCDB – databázu obsahujúcu samotný blockchain
 • VMTPDB – databázu obsahujúcu pool transakcií
 • VMAS – aplikačný server poskytujúci funkčnosť systému pre klientov
 • VMTF – proces lievika medzi transakčným poolom a samotnou DB a blockchainom. Process balí transakcie z transakčného poolu do blokov blockchainu a vykonáva nad VMDB operácie vyplývajúce z transakcií

Mimo obsahu infraštruktúrneho servera viditeľných peňazí sa nachádzajú klienti komunikujúci s databázou, ďalej Blockchain Browser Server(BCBS). Úlohou tohto servera je okamžite po vytvorení ďalšieho bloku blockchainu, publikovať obsah bloku a tým vytesať do kameňa posledný blok. VMIS nemá práva prepisovať tieto informácie, iba na koniec blockchainu pridať nový blok. K tomuto serveru môžu pristupovať Verifikační klienti(BCVC). Jednak kontrolujú, či sa blockchain od poslednej verifikácie nezmenil a jednak, v prípade že majú k dispozícii heslo, ktorým bola nejaká transakcia zakryptovaná, môžu kontrolovať či daná transakcia zodpovedá realite, ktorá bola realizovaná.

Visits: 17039