OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Oznámenie)

 

 

VM DevOps s. r. o., so sídlom Bizetova 454/1, Nitra 949 11, Slovenská republika, IČO: 54 534 895, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 57244/N (Spoločnosť) je prevádzkovateľom tých osobných údajov, ktoré Používateľ poskytne Spoločnosti pri používaní webovej aplikácie VisibleMoney.org (Aplikácia), ktoré Spoločnosti poskytne návštevník Webovej stránky alebo ktoré Spoločnosť získava pri používaní tejto Webovej stránky.  

V tomto Oznámení Spoločnosť poskytuje informácie o tom:   

      ako získava a spracúva osobné údaje poskytnuté Používateľom pri používaní Aplikácie,

      ako získava a spracúva osobné údaje návštevníkov Webovej stránky,

      ako získava a spracúva osobné údaje poskytnuté návštevníkmi Webovej stránky, a

      aké sú práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov a ako si tieto práva môžu uplatniť.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon).

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom v tomto Oznámení majú rovnaký význam, aký im je priradený vo Všeobecných obchodných podmienkach Aplikácie (Podmienky), pokiaľ v tomto Oznámení nie je uvedené inak. Podmienky sú dostupné v Aplikácií v časti podmienky.

I.     PRE KOHO JE URČENÉ TOTO OZNÁMENIE

Informácie uvedené v Oznámení sú určené pre Používateľov Aplikácie a návštevníkov Webovej stránky.

II.     AKO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, telefonicky alebo emailom na:

   info@visiblemoney.org

   +421 951 070 178

III.     ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA

       ÚČEL SPRACÚVANIA

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOBA UCHOVÁVANIA

Prevádzkovanie Aplikácie (t.j. registrácia a vytvorenie účtu v Aplikácii, používanie Aplikácie vrátane auditovania majetkových pomerov, komunikácia s Používateľom).

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Email, telefónne číslo, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, bydlisko, heslo

Počas trvania zmluvného vzťahu s Používateľom, resp. do zmazania účtu v Aplikácii. Informácie o logoch bude Spoločnosť uchovávať po dobu 3 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s Používateľom.

Poskytovanie technickej podpory.

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Email, meno, priezvisko.

Počas trvania zmluvného vzťahu s Používateľom, resp. do zrušenia účtu v Aplikácii.

Overovanie identity.

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR pri povinnom overovaní identity.

 

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR pri dobrovoľnom overovaní identity.

Identifikačné údaje Používateľa, občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.

Počas trvania zmluvného vzťahu s Používateľom, resp. do zrušenia účtu v Aplikácii.

Vývoj, vylepšovanie a testovanie Aplikácie.

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Bežné osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri prevádzkovaní Aplikácie.

Počas prevádzkovania Aplikácie.

Vybavovanie sťažností.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Meno a priezvisko, email, osobné údaje uvedené v sťažnosti.

Do vyriešenia sťažnosti.

Uplatnenie práv dotknutých osôb (podania).

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia prípadne iný údaj na riadne overenie identifikácie dotknutej osoby.

2 roky po vybavení žiadosti dotknutej osoby.

Evidencia porušení ochrany osobných údajov.

Splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Osobné údaje dotknuté porušením ochrany osobných údajov.

Počas doby trvania Spoločnosti.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Bežné osobné údaje.

Do právoplatného skončenia nároku, ktorý sa preukazuje, uplatňuje alebo obhajuje.

Analytika používania Webovej

stránky a marketingové služby.

Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods.

1 písm. a) Nariadenia GDPR.

 

Bežné osobné údaje a to najmä:

 

informácie o Vašom zariadení (napr. operačný systém), informácie o používaní Webovej stránky, IP adresa, poloha.

Počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov.

 

Viac informácií ohľadom používania cookies nájdete na Webovej stránke v časti Cookies.

Zasielanie marketingovej komunikácie.

Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods.

1 písm. a) Nariadenia GDPR.

 

Oprávnený záujem Spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR v prípadoch, v ktorých sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas dotknutej osoby.

Meno, priezvisko, email.

Počas doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

Vyriešenie otázok alebo spracovanie podnetov (napr. požiadavka Návštevníka na oslovenie Verejnej osoby).

Súhlas, dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods.

1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Titul, meno, priezvisko, druhé meno, titul za menom, štát, funkcia, bydlisko,  email, predmet správy.

Do zodpovedania otázky alebo spracovania podnetu alebo do odvolania udeleného súhlasu.

Pozývanie Verejnej osoby do Aplikácie

Oprávnený záujem Spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR

Meno, priezvisko, titul, spoločenská rola, krajina, email, webová adresa

Do momentu, kým sa Verejná osoba nestane používateľom Aplikácie, alebo najneskôr do 1 roka od dátumu odoslania pozvania Verejnej osobe.

 

IV.     AKÉ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY VYUŽÍVA SPOLOČNOSŤ?

Na oprávnené záujmy sa Spoločnosť spolieha v prípade zasielania marketingovej komunikácie v prípadoch, kedy sa nevyžaduje získanie súhlasu. Na oprávnený záujem sa Spoločnosť spolieha tiež v prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov alebo v konaniach s orgánmi verejnej moci, pri ktorých uplatňuje alebo bráni svoje právne nároky.   

Spoločnosť na základe oprávneného záujmu tiež spracúva osobné údaje pri vývoji, vylepšovaní a testovaní Aplikácie a pri overovaní identity Používateľov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli overiť svoju identitu. Spoločnosť využíva svoj oprávnený záujem aj pri spracúvaní osobných údajov Verejných osôb, ktoré sú verejne dostupné na internete.

V.     SPRÍSTUPŇOVANIE  OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oblasť/Služba

Príjemca osobných údajov

Prenos mimo EHP

Platforma cloudových služieb

Oracle

Áno.

Prenos na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Analytika webovej stránky a marketing

Google Ireland Limited 

Áno (USA)

Prenos na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov (DPA) a prenos na základe rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Poskytovateľ služby overenia identity

Veriff OÜ

 

Nie.

Oslovovanie Verejných osôb

Verejné osoby

Nie.

VI.     PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pri spracúvaní osobných údajov sa Spoločnosť snaží minimalizovať akýkoľvek prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pri prevádzkovaní Aplikácie však Spoločnosť využíva aj globálnych poskytovateľov služieb, ktorí môžu prenášať osobné údaje aj mimo územia EHP. V týchto prípadoch Spoločnosť zabezpečí, aby boli splnené podmienky GDPR pre takéto spracúvanie a prenos uskutoční len na základe existencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR (napr. rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA),   na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 GDPR (napr. prenosy do USA). 

VII.     AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Spoločnosť pri prevádzkovaní Aplikácie spracúva osobné údaje Používateľov aj automatizovanými prostriedkami. Pri týchto činnostiach však nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

VIII.     ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracúva najmä osobné údaje, ktoré jej poskytnú priamo Používatelia pri registrácii a používaní Aplikácie. Osobné údaje však môže Spoločnosť získavať aj z Vášho zariadenia alebo prehliadača, ak to umožňujú jeho nastavenia, pri používaní Aplikácie alebo návšteve Webovej stránky (napr. IP adresa, analytické informácie o Vašej návšteve Webovej stránky alebo používaní Aplikácie).

 

Bez poskytnutia osobných údajov by Používateľ nemohol plnohodnotne používať Aplikáciu.

IX.     PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

     Ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním emailu na: info@visiblemoney.org. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

     Okrem vyššie uvedených práv máte právo za podmienok ustanovených v GDPR:

·     požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú;

·     požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;

·     na vymazanie Vašich osobných údajov;

·     na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;

·     na prenosnosť Vašich osobných údajov;

·     podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor@pdp.gov.sk.

 

Svoje práva môžete uplatniť pomocou kontaktných údajov Spoločností uvedených v časti II. tohto Oznámenia. Spoločnosť upozorňuje, že je oprávnená požiadať dotknutú osobu o overenie jej totožnosti pred zaslaním odpovede na jej žiadosť.

X.     ZMENY OZNÁMENIA

Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu Oznámenia. Akékoľvek zmeny tohto Oznámenia nadobudnú účinnosť po ich zverejnení v Aplikácii.

 

Visits: 14