Viditeľné peniaze – hrubý popis systému

Posted by

English version

Úlohou tohto článku je zhruba načrtnúť rysy, v ktorých sa bude pohybovať prvá verzia systému Viditeľných Peňazí. Úlohou systému je byť nástrojom, pomocou ktorého stransparentnia politici a verejní činitelia svoje majetky. Systém umožňuje vytvoriť si v internetovej aplikácii vlastný účet, pod ktorým je možné uložiť údaje o majetku a záväzkoch. Tieto údaje je potom možné nechať auditovať za určitých podmienok verejnosti. Systém totiž spolieha na to, že akákoľvek nepresnosť, neúplnosť či priamo klamstvo v majetkovom priznaní bude po povolení auditovať dáta verejnosťou rýchlo odhalené. Úlohou systému je vytvoriť akýsi pozitívny klub plne transparentných ľudí – vytvoriť akúsi značku, ktorá bude znamenať istú záruku, že človek, ktorý je v systéme sa chová svojimi peniazmi netoxicky ku svojmu okoliu.

Článok je rozčlenený do piatich kapitol, v ktorých hrubo popisujem funkčnosť systému v jeho jednotlivých podčastiach.

Registrácia

Registrácia obsahuje viac tab-ový formulár, pomocou ktorého je možné v niekoľkých krokoch zadať základné údaje o novom používateľovi. Systém obsahuje štandardné validačné mechanizmy. Za všetko screenshoty z registračného formulára:

Moje údaje/My data

Po prihlásení sa do systému, sa používateľ ocitne na nasledovnej stránke:

Stránka a vlastne aj všetky ostatné stránky systému sa dajú typicky rozčleniť na tri časti – horné menu so základnou ponukou podstránok systému, ľavé menu a samotný obsah stránky.

Vľavo sa nachádza podmenu aktuálneho menu. Menu položka My data obsahuje tri podstránky – Dashboard, My Info a Change password.

Dashboard – súkromná nástenka aktuálneho používateľa

Nástenka sa informačne delí na 4 časti:
1. Základné údaje aktuálneho používateľa a jeho status v systéme
2. Privátne notifikácie, ktorých úlohou je navigovať používateľa na akcie v systéme
3. Verejné notifikácie systému (verejné notifikácie vidia na rozdiel od privátnych všetci ostatní používatelia v systéme)
4. Komentáre ostatných používateľov na adresu aktuálneho používateľa

My info – Sekcia systému, kde používateľ môže modifikovať svoje údaje:

Assets/Majetky

Menu Assets v aplikácii je miestom, kde používatelia môžu zadávať svoje údaje o svojom majetku a záväzkoch. Po kliknutí na menu, sa používatelovi zobrazí nasledovná stránka:

(Údaje v screenshote sú vymyslené testovacie dáta)

Hlavné menu Assets, obsahuje v ľavom paneli 5 podpoložiek:

 1. Asset profiles (Majetkové profily)
 2. List of assets (Zoznam majetku)
 3. Assets overview (Prehľad majetku)
 4. Assets growth (Vývoj majetku v čase)
 5. Publish to blockchain (Publikovanie majetkových dát do blockchainových tabuliek v systéme – majetkové dáta uvidia ostatní používatelia systému v module Audity až po ich publikovaní do blockchainu)

1. Majetkové profily – Záznamy majetku sú pre potreby ich vyhodnocovania zoskupené do takzvaných majetkových profilov. Každý záznam o majetku patrí do práve jedného majetkového profilu. Všetky obrazovky majetkov majú vo svojich parametroch možnosť vybrať si z ktorého majetkového profilu má obrazovka vychádzať.
Obrazovka majetkových profilov vyzerá nasledovne:

Zoznam majetku – kľúčová obrazovka, v ktorej je vidno prehľad údajov majetku. Je v nej možné nielen záznamy vidieť ale ich aj pridávať a meniť:

Pridávanie nového záznamu majetku vyzerá nasledovne:

 • Assets overview – obsahuje koláčový graf aktív a pasív používateľa. Jednotlivé položky grafu možno rozklikávať a vnárať sa tak do hlbších úrovní majetku.
 • Assets growth – stĺpcový graf, ktorý zobrazuje rast majetku používateľa v čase.

Zeleným stĺpcom sú zobrazované majetkové aktíva používateľa, fialovou farbou pasíva. Žltá čiara vyjadruje rozdiel medzi týmito dvoma číslami. (Graf nevyjadruje reálnu situáciu, nakoľko rok 2000 ukazuje nulové aktíva a 89tis pasív. Typicky by na začiatku ekonomického života takto situácia u nikoho vyzerať nemala)

Graf je opäť možné rozklikávať, pričom sa zobrazí zoznam majetku k určitému času, alebo prehľad majetku k určitému času.

 • Push to blockchain – v obrazovke má používateľ možnosť publikovať svoje dáta majetku do blockchainovej časti systému, následkom čoho sa stanú jeho dáta viditeľné v module auditovanie.

Audity a transparentnosť

V obrazovkách nachádzajúcich sa pod menu Audity a transparentnosť je možné nastavovať privilégia pre audit dát používateľa, či prehľadávať zoznam požiadaviek na audit – jednak požiadavky na audit dát aktuálneho používateľa, či požiadaviek aktuálneho používateľa na dáta iných ľudí.

Obrazovka vyzerá nasledovne:

Transparency settings – umožňuje používateľovi modifikovať jeho nastavený stupeň transparentnosti (žiadna transparentnosť, Transparentnosť cez 3. osobu – tzv. public audítora,Transparentnosť na požiadanie a Plná transparetnosť). Takisto je tu možné nastaviť tzv. PUBLIC ROLE používateľa – štandardný občan, štátny úradník, politik, osoba v nejakom vzťahu k projektu viditeľných peňazí.

Audits permissions – umožňuje používateľovi zobraziť zoznam práv a osôb ktorým boli tieto práva pridelené. Práva sa týkajú možnosti realizovať auditovanie daného používateľa. Existujú 4 druhy práv – právo na plnú transparentnosť – udeľuje sa všetkým používateľom, pretože v prípade plnej transparentnosti môžu audit realizovať všetci používatelia systému. Dočasné právo na vykonanie jednorazového auditu – udeľuje sa konkrétnemu používateľovi na krátke obmedzené obdobie – napr. jeden týždeň. Právo PUBLIC_AUDITOR – udeľuje sa používateľovi, ktorý má mať právo realizovať audity dát používateľa ako public auditor. Právo typu SELF_AUDIT – technický typ záznamu, ktorý systém automaticky vytvorí, keď používateľ otvorí auditovací modul na seba samého. 

Request for MAudits – zoznam požiadaviek na audity na dáta používateľa (tzv. MAudity – Myself Audity) – obsahuje zoznam všetkých požiadaviek ktoré boli urobené na dáta používateľa. Obsahuje aj požiadavky, ktoré boli zamietnuté alebo im vypršali práva.

MAudits – MySelf Audits -Zoznam auditov, ktoré boli uskutočnené nad dátami mojej osoby

Request for Audits – zoznam požiadaviek na audity dát iných používateľov, ktoré používateľ vykonal – obsahuje zoznam všetkých požiadaviek ktoré používateľ vytvoril. Obsahuje aj požiadavky, ktoré boli zamietnuté alebo im vypršali práva.

Audits – Audits -Zoznam auditov, ktoré boli uskutočnené používateľom nad dátami inej osoby

Blockchain

Táto časť aplikácie bude obsahovať obrazovky, pomocou ktorých bude môcť verifikovať, že dáta, ktoré boli poslané do blockchainového systému tretej strany (napríklad Amazon Quantum Ledger) naozaj sedia s tým čo je uložené v systéme.

Ľudia v systéme a modul auditovanie dát

Modul Ľudia v systéme (People involved) je vstupnou bránou do auditovacieho modulu systému. Po kliknutí sa zobrazí zoznam ľudí v systéme, ktorí prešli validačnými mechanizmami a ich dáta majetkov sú dostupné v tabuľkách ktoré slúžia ako podklad pre auditovací modul. Obrazovka vyzerá nasledovne:

Tabuľka obsahuje základné identifikačné údaje človeka, jeho vek, mesto bydliska, pohlavie, štát, stupeň nastavenej transparentnosti, pozitívne skóre body, negatívne skóre body, celkové skóre a tlačítko PUBLIC WALL, prostredníctvom ktorého sa dá dostať na verejnú nástenku daného človeka.

Obrazovka nástenky vyzerá nasledovne:

Obrazovka obsahuje tri dôležité časti – zelené tlačítko Request for audit (Požiadaj o audit), Verejné notifikácie (Public notifications), ktoré vygeneroval systém k danému človeku a komentáre iných používateľov (Comments of other users).

Po stlačení tlačítka Request for audit, systém kontroluje, či prihlásený používateľ náhodou nemá práva na auditovanie daného človeka. Ak áno, systém zobrazí nasledovnú hlášku spolu s tlačidlom, ktorým je možné dostať sa do auditovacieho modulu daného používateľa.  

Ak používateľ náhodou právo ešte nemá, systém to oznámi, plus vygeneruje privátnu notifikáciu auditovanému človeku, prípadne jeho public auditorovi. Následne človek buď požiadavku na audit schváli alebo zamietne. Public auditor môže podľa zadania v popise požiadavky zrealizovať audit a jeho výsledok je potom komunikovaný žiadajúcemu používateľovi.

Po stlačení tlačítka REALIZE AUDIT NOW, sa používateľ dostane do auditovacieho modulu systému – nad dátami používateľa o ktorého audit žiadal.

Auditovací modul vyzerá nasledovne:

Ľavé menu obsahuje nasledovné položky:

 1. Audit wall – Auditovacia nástenka – obsahuje komentáre/posty, ktoré vytvorili všetci používatelia, ktorí auditovali tohto používateľa, na ktorého auditovacej nástenke sa práve nachádzame
 2. Private screenshots – súkromné screenshoty obrazoviek, ktoré boli vykonané počas tohto auditu
 3. Assets profiles – tá istá obrazovka, ktorá je aj v module Assets, len tentokrát nad dátami auditovaného používateľa. V obrazovke je možné navyše urobiť screenshot dát, pridať k nim svoj popis a potom takýto post umiestniť na auditovaciu nástenku
 4. List of assets – tá istá obrazovka, ktorá je aj v module Assets, len tentokrát nad dátami auditovaného používateľa. V obrazovke je možné navyše urobiť screenshot dát, pridať k nim svoj popis a potom takýto post umiestniť na auditovaciu nástenku
 5. Assets overview – tá istá obrazovka, ktorá je aj v module Assets, len tentokrát nad dátami auditovaného používateľa. V obrazovke je možné navyše urobiť screenshot dát, pridať k nim svoj popis a potom takýto post umiestniť na auditovaciu nástenku
 6. Assets growth – tá istá obrazovka, ktorá je aj v module Assets, len tentokrát nad dátami auditovaného používateľa. V obrazovke je možné navyše urobiť screenshot dát, pridať k nim svoj popis a potom takýto post umiestniť na auditovaciu nástenku
 7. Resolve audit – Obrazovka ktorá slúži na uzatvorenie auditu

Robenie screenshotov slúži na vypichnutie, podčiarknutie alebo požiadanie o vysvetlenie dát nájdených počas auditu. Screenshot je možné urobiť pomocou ikony štetca umiestnenej v pravej hornej časti obrazovky:

Po stlačení ikony, sa zobrazí nasledovná obrazovka:

Do obrazovky je možné vkladať otázky, vyznačiť nejaké číslo alebo nezrovnalosť:

Po dokončení úprav screenshotu je možné ho uložiť do Privátnych screenshotov auditu pomocou ikony fajky vpravo hore.

Následne treba ešte privátny screenshot umiestniť na auditovaciu nástenku, aby ho videli aj ostatní používatelia, ktorí budú tohto používateľa auditovať.

Visits: 135

2 komentáre

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *